O FUNDACJI

O Fundacji

Fundacja Witryna Kultury jest organizacją pozarządową typu non-profit prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z nadanym Statutem:

Celem działania Fundacji jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel ten realizowany jest poprzez:

 • organizowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki;
 • tworzenie warunków do rozwoju twórczości, w szczególności w ramach programów rezydencji artystycznych;
 • animowanie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej oraz dialogu międzykulturowego;
 • wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w Polsce i za granicą;
 • wspieranie instytucji kultury w Polsce oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących określoną prawem działalność pożytku publicznego w obszarze kultury;
 • popularyzacja nowych zjawisk z obszaru kultury, w tym niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
 • organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej, artystycznej i społecznej;
 • ułatwianie dostępu do wytworów kultury;
 • wspieranie edukacji i aktywności społecznej w obszarze kultury;
 • wspieranie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych;
 • podejmowanie działań badawczych na polu kultury i obyczajowości;
 • promocja i organizacja wolontariatu w obrębię działalności kulturalnej;
 • prowadzenie działalności charytatywnej służącej rozwojowi twórczości i działalności kulturalnej.

Strategicznym zadaniem, które realizuje Fundacja jest pozyskiwanie środków na tworzenie, prowadzenie i finansowanie ośrodków rezydencji twórczej, które zgodnie z wolą Fundatorów stanowić mają organizacyjne zaplecze dla realizacji pozostałych celów statutowych Fundacji.

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 STATUT FUNDACJI WITRYNA KULTURY

 

Dane adresowe

Fundacja Witryna Kultury
ul. Truskawkowa 10, 72-006 Mierzyn, Polska
KRS: 0000541540, REGON, 360693263, NIP: 7792427863

 KONTAKT

 

Zarząd Fundacji

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd Fundacji w składzie:

 Paweł Klimek – Prezes Zarządu
 Patrycja Krzykowiak – Wiceprezes Zarządu

 

Źródła i zasady finansowania działalności Fundacji

Fundacja finansuje swoją działalność statutową m.in z dotacji, darowizn oraz dochodów pochodzących ze statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego i prowadzonej działalności gospodarczej. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

Darowizny na wybrany cel lub działalność statutową Fundacji Witryna Kultury przekazywać można na następujące konta bankowe Fundacji:

 [PLN] PL 14 1050 1520 1000 0090 3052 6751 – ING BANK Śląski – SWIFT INGBPLPW

 [EUR] PL 13 1050 1520 1000 0090 3052 6769 – ING BANK Śląski – SWIFT INGBPLPW

Możesz przekazać bezpośrednią darowiznę na rzecz Fundacji za pośrednictwem karty kredytowej i systemu PayPal: