INFORMACJA O BAZIE

INFORMACJE NA TEMAT ŹRÓDEŁ, ZAKRESU ORAZ SPOSOBU GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH UMIESZCZONYCH W OGÓLNOPOLSKIEJ BAZIE REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I DOSTĘPU DO BAZY

 1. Poniższe Informacje i zasady dotyczą Ogólnopolskiej Bazy Rezydencji Artystycznych (zwanej dalej Bazą) prowadzonej pod adresem: http://witrynakultury.pl/programy/artresidency/baza/ oraz serwisu internetowego www.witrynakultury.pl (zwanego dalej Serwisem)
 2. Administratorem Bazy jest Fundacja Witryna Kultury, ul. Jana Ostroroga 28, 60-349 Poznań, Polska, KRS: 0000541540, (zwana dalej Fundacją)
 3. Baza prowadzona jest w ramach statutowej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
 4. Baza nie obejmuje informacji osobowych podlegających definicji art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 2014.1182) i ochronie wynikającej z niniejszej ustawy.
 5. Wszystkie informacje umieszczane w niniejszej Bazie upubliczniane są nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.witrynakultury.pl.
 6. Wszystkie wpisy zamieszczone w niniejszej Bazie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, bądź zostały wprowadzone lub moderowane przez organizacje/instytucje wymienione w Bazie.
 7. Zakres danych wprowadzonych samodzielnie przez Fundację bazuje na ogólnodostępnych źródłach i i rejestr bazy wskazuje na źródło informacji oraz datę jej pozyskania.
 8. Każdy z wpisów Bazy wskazuje na źródło umieszczonych w niej informacji.
 9. Każda z organizacji/instytucji ma możliwość modyfikacji i aktualizacji dotyczących jej informacji, które umieszczone zostały w Bazie.
 10. Wszystkie instytucje i organizacje (zwane dalej Organizacjami) prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej programy rezydencji artystycznej, bądź instytucje i organizacje prowadzące międzynarodowe projekty lub programy rezydencyjne skierowane do polskich twórców, (zwane dalej Programami) mają możliwość nieodpłatnej publikacji i aktualizacji wpisów dotyczących tych Programów (z zastrzeżeniem ust. 18).
 11. Fundacja udostępnia Organizacjom możliwość bezpłatnego, samodzielnego wprowadzania i edytowania szczegółów dot prowadzonych przez nich Programów w Bazie za pośrednictwem kanału elektronicznego dostępnego na portalu witrynakultury.pl.
 12. Dodawanie wpisów do Bazy i korzystanie z jej możliwości edycyjnych możliwe jest dla zalogowanych użytkowników serwisu – posiadających Konto w serwisie.
 13. Konto w serwisie witrynakultury.pl udostępniane jest organizacjom i instytucjom wymienionym w ust.10 bezpłatnie po wypełnieniu formularza zgłoszenia i weryfikacji danych przez Administratora serwisu.
 14. Konto w serwisie zabezpieczone jest nazwą użytkownika i hasłem, które są w wyłącznym posiadaniu Organizacji (użytkownika serwisu) i Administratora serwisu.
 15. Wraz z rejestracją w serwisie witrynakultury.pl Organizacja (użytkownik serwisu) przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkie informacje umieszczane przez siebie w serwisie witrynakultury.pl i utrzymywanej w jego ramach Bazie z wykorzystaniem przydzielonego mu Konta.
 16. Rejestracja nowych wpisów w Bazie możliwa jest dla zalogowanych użytkowników serwisu poprzez adres: witrynakultury.pl/programy/artresidency/baza/zgloszenie/
 17. Zakres techniczny elektronicznego dostępu wskazanego w ust. 11 limitowany jest możliwościami technicznymi serwisu prowadzonego przez Fundację.
 18. Ew. koszty dostarczenia Fundacji i opracowania materiałów w wersji wersji umożliwiającej publikację w Bazie za pośrednictwem innym niż wskazanym w ust. 11 ponoszą we własnym zakresie zainteresowane Organizacje.
 19. Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji i moderacji wprowadzonych danych.
 20. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji lub usunięcia wpisów dotyczących Programów, które dyskryminują z uwagi na:
  1. płeć
  2. rasę
  3. religię
  4. wyznanie
  5. światopogląd.
 21. W wypadku pytań dotyczących korzystania z Bazy bądź sposobu aktualizowania dostępnych w niej informacji Fundacja udostępnia dedykowany email kontaktowy: obra@witrynakultury.pl umożliwiający bezpośredni kontakt z administratorem bazy.